Privacybeleid

dd: 2018-05-23 – Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Voetbalvereniging Weerdinge, gevestigd te IJsspoorweg 1, 7814 XA, Weerdinge, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40045737 hierna te noemen: “de Vereniging”.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: jrj-hengeveld@hotmail.com

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevenGrondslagCategorieën van betrokkenenBewaartermijn OntvangersOndersteunende software
Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Geslacht
Bankgegevens 
Uitvoering van de overeenkomstLidIndien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maandenSportlink
KNVB
Sportlink
LedenadministratieVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Geslacht
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomstLidGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Sportlink
KNVB
Rabobank
Het verrichten en versturen van aankopen van sportkledingVoornaam
Achternaam
Geboortedatum 
ToestemmingSpelend jeugdlidGedurende de looptijd van de overeenkomst.Kleding
leverancier

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbriefVoornaam
Achternaam
E-mailadres 
Uitvoering van de overeenkomst/ToestemmingLid, oud-lid, vrijwilligers, sponsoren, andere belanghebbendeZolang als men aangemeld is.E-marketingtools
VoetbalAssist
VoetbalAssist
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.Voornaam
Achternaam
E-mailadres

ToestemmingLid, oud-lid, vrijwilligers, sponsoren, andere belanghebbendeZolang als men aangemeld is.Sponsoren
Andere verenigingen
VoetbalAssist
VoetbalAssist
Om onze digitale dienstverlening te verbeterenCookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
IP-gegevens

ToestemmingBezoekers websiteIedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.Analytics tools
VoetbalAssist
VoetbalAssits
Google Analytics
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
ToestemmingOud-lidZolang als de toestemming niet is ingetrokken.VoetbalAssist
Sportlink

Toevoegen aan intranet

Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Geboortedatum
Telefoon nummer
Relatienummer
ToestemmingLid, oud-lid, vrijwilligers, sponsorenZolang als de toestemming niet is ingetrokken.VoetbalAssist

VoetbalAssist

DonateursadministratieVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Geslacht
Bankgegevens
Betaalgegevens
ToestemmingDonateursZolang als de toestemming niet is ingetrokken.• Sportlink• SportlinkCookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: J. Hengeveld
E-mail: jrj-hengeveld@hotmail.com
Telefoonnummer: 0622794760

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.